Odjel za filozofiju

Upute za izradu završnog rada


Postupak prijave, pisanja i obrane završnih radova određen je Odlukom o završnim radovima i završnim ispitima studenata na preddiplomskom studiju koju je donio Senat Sveučilišta u Zadru na sjednici održanoj 23. lipnja 2008.

Preporuke Stručnog vijeća Odjela za filozofiju o izgledu i opsegu završnog rada na studiju filozofije

Preporuka je Stručnog vijeća Odjela za filozofiju da opseg završnog rada iznosi 25-40 kartica teksta. Kartica iznosi 1800 znakova uključujući razmake i bilješke.

Izgled završnog rada
Završni rad treba biti pisan u računalnom programu za obradu teksta (Microsoft Word).
Tip slova (font): Times New Roman
Veličina slova: 12 (tekst); 10 (sažetci i bilješke)
Prored: 1,5.
Naslovna stranica i stranica na kojoj se nalazi sadržaj nisu numerirane. Ostale stranice označene rednim brojem koji se nalazi u sredini na dnu stranice.
Primjer naslovne stranice
Završni rad treba sadržavati sljedeće cjeline: sažetak  (ne duži od 900 znakova s praznim mjestima) i ključne riječi (ne više od 10), na hrvatskom i jednom stranom jeziku (njemački ili engleski jezik). Sažetak nije prevedni zaključak. U sažetku se donosi ukratko cilj, metodologija i rezultat rada. Uvod, razrada teme (poglavlja i podpoglavlja), zaključak, literatura.
Nakon naslovne stranice navodi se sadržaj.
Naslovi i podnaslovi unutar rada:
Glavni naslovi : podebljano (bolt)
Podnaslov: kurziv i nepodebljano
Podnaslovi unutar podnaslova: obično
Uvod i Zaključak: podebljano i bez numeracije
Navođenje literature
U popisu literature na kraju teksta potrebno je abecednim redom navesti prezime i ime (inicijal) autora knjige ili članka, naslov knjige ili članka, izdavača, mjesto izdavanja, godina izdanja. Kada je riječ o članku iz časopisa ili zbornika, navodi se broj stranica.
Način citiranja:
Stručno vijeće Odjela za filozofiju preporučuje način citiranja pomoću bilješki ili „fusnota“ . Bilješka (fusnota) pri prvom navođenju rada bez obzira je li rad objavljen na hrvatskom ili na nekom drugom jeziku, treba izgledati ovako:

  • (za knjigu) Immanuel Kant, Kritika čistog uma, Nakladni zavod Matice hrvatske, Zagreb 1984., str. 56.
  • (za članak iz časopisa)  Peter Schmiedgen, Levinas i beskonačno:Između husserlijanske fenomenologije i kartezijanske beskonačnosti, Filozofska istraživanja,  21 (2-3/2001), str. 411-425, ovdje 417.
  • (za članak iz zbornika ili poglavlja iz knjige) Gottfried Kuenzlen, „Čovjek kao 'osoba'?“, u: Ante Čović (uredio), Izazovi bioetike.Zbornik radova, Hrvatsko filozofsko društvo, Pergamena, Zagreb 2000., str. 117-125., ovdje str. 123.
U drugom i kasnijim navođenjima rada, bilješka treba sadržavati samo inicijal imena i prezime autora, naslov rada (knjige ili članka), te broj stranice:
  • I. Kant, Kritika čistog uma, str. 80.

U uzastopnim navođenjima rada bilješka treba sadržavati samo oznaku „Ibid“, te broj stranice


Moguć je i drukčiji način citiranja uz uvjet da je dosljedno proveden u završnom radu.