Odjel za filozofiju

Osnovni podaci o studiju

Filozofija je najveće dostignuće ljudskog duha. No, filozofija je ujedno i povijesni izvor te teoretska pretpostavka svake druge znanosti. Uz ovo, filozofija je također i normativni korektiv za svaku ljudsku djelatnost. Iz ovoga slijedi nužna višestrukost filozofske teorije i prakse koja se ogleda u mnogostrukosti shvaćanja filozofije, filozofskih usmjerenja i škola.

Odjel za filozofiju Sveučilišta u Zadru u svojim studijskim programima obuhvaća ovu mnogostrukost pružajući prikladnu ravnotežu između raznih pristupa filozofiji, a također i između filozofske tradicije i filozofskih pitanja današnjice. Stoga se kroz izvedbu studijskih programa naglasak jednako stavlja na izučavanje filozofskih klasika kao i na novije filozofske pristupe nastale kao rezultat drugih procesa modernog svijeta. Od Platona do Foucaulta, od Aristotela do Judith Butler, cilj nam je adekvatno prikazati cjelinu filozofske tradicije, ali i ponuditi teoretski okvir za aktualne društvene rasprave. Stoga metodološki pokrivamo sve od problema univerzalija do rodne teorije, pokušavajući metodološki nepristrano i sadržajno cjelovito prikazati fundamentalne probleme filozofije, kao i one koji iz njih slijede.

Iz ovoga slijedi podjednaka zastupljenost svih temeljnih filozofskih disciplina pa studenti tako dobivaju uvide u logiku kao oruđe i logiku kao razmeđe filozofije, matematike i računalnih znanosti, u sve vidove epistemoloških rasprava, od klasičnih epistemoloških pitanja do feminističke epistemologije, u teorijsku i primijenjenu etiku te u mnoštvo presijecanja filozofije i drugih disciplina svojstveno današnjem duhovnom vremenu. Najveći naglasak je naravno na ontologiji kao temeljnoj filozofskoj disciplini, središtu filozofije iz kojeg sva filozofija polazi i kojem se neizbježno vraća. Nastava je na Odjelu organizirana u skladu s Bolonjskom reformom, ali u skladu s filozofskim pristupom problemima, kojemu je od samih početaka svojstven dijalog kao temeljni oblik predstavljanja i razmjene znanja.

Studij filozofije organiziran je u dva studijska ciklusa. Prvi ciklus nosi naziv prijediplomski i traje šest semestara, odnosno tri godine, a organiziran je kao dvopredmetni studij filozofije. Drugi ciklus nosi naziv diplomski i traje četiri semestra ili dvije godine, a organiziran je u dva modula: dvopredmetni nastavnički studij filozofije te jednopredmetni znanstveni studij filozofije.

Student/studentica koji uspješno završi prijediplomski stupanj studija filozofije dobiva svjedodžbu iz filozofije (naziv: prvostupnik iz filozofije – baccalaures / prvostupnica iz filozofije – baccalaurea). Ovaj stupanj obrazovanja osposobljava studente za široki spektar poslova poput rada u znanstvenim knjižnicama, u leksikografskim zavodima, u svim vrstama medija, u javnoj upravi, na uredničkim poslovima u nakladničkim kućama te u marketinškom sektoru.

Student/studentica koji uspješno završi diplomski stupanj dobiva diplomu iz filozofije (naziv: magistar / magistra edukacije filozofije). Završetkom diplomskog ciklusa nastavničkog usmjerenja studija filozofije student je osposobljen za rad u nastavnom procesu srednjih škola na predmetima: filozofija, logika i etika. Znanstveno usmjerenje ovoga ciklusa osposobljava studenta za kompetentan rad u medijima, znanstveno istraživačkim timovima, znanstvenim institutima, visokoobrazovnim institucijama, raznovrsnim analitičkim timovima, kulturno znanstvenim institucijama te na znanstveno-istraživačkim projektima.